Итали улсын EIMA 2020 үзэсгэлэн

Ковид-19 онцгой байдал нь дэлхийн хязгаарлалт бүхий эдийн засаг, нийгмийн шинэ газарзүйг тодорхойлов. Олон улсын үзэсгэлэнгийн хуанлийг бүрэн шинэчилж, олон арга хэмжээг цуцалсан эсвэл хойшлуулаад байна. EIMA International нь Болонья үзэсгэлэнг 2021 оны 2-р сар хүртэл нүүлгэн шилжүүлж, 2020 оны 11-р сарын үйл явдлын чухал, нарийвчилсан урьдчилсан тоймыг төлөвлөх замаар хуваарьтаа өөрчлөлт оруулах ёстой байв.


Бичлэгийн цаг: 6-р сарын 02-2020